Trendwatching
& Futures Studies

Chcesz być o krok przed innymi?
Weź udział w pierwszych w Polsce tak praktycznych studiach podyplomowych poświęconych zagadnieniom Futures Studies oraz analizie i prognozowaniu trendów biznesowych, gospodarczych i społecznych.

Ruszyła rekrutacja na IV edycję (2022/2023) – dowiedz się więcej!

Uwaga! Informujemy, że rekrutacja na IV edycję studiów została zakończona z uwagi na wypełnienie się limitu miejsc. Obecnie przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia na listę rezerwową, stworzoną na potrzeby rekrutacji na kolejne edycje studiów.

O STUDIACH

Celem studiów podyplomowych „Trendwatching & Futures Studies” na WH AGH w Krakowie jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność prognozowania i analizowania trendów oraz wykorzystywania metodyk Futures Studies w praktycznym i biznesowym ujęciu. Uważamy, że jest to zagadnienie niezwykle ważne na rynku, szczególnie dziś, gdy zmiany – społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze – nabierają coraz większego tempa, a zmienna rzeczywistość domaga się od nas wszystkich przemyślanych i coraz szybszych reakcji.

Dlatego postanowiliśmy połączyć w jednym projekcie świat nauki i biznesu i dostarczyć naszym Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy na temat nauk o możliwych przyszłościach, metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych współczesnych trendów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie. Gwarantujemy, że zdobyte podczas studiów podyplomowych „Trendwatching & Futures Studies” umiejętności i wiedza staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” zaprojektowaliśmy dla osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;
 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;
 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;
 • trendsetterów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.

Nasze studia podzieliliśmy na 3 główne i komplementarne moduły: 1) Metodologiczny, 2) Strategiczno-wdrożeniowy oraz 3) Moduł Top Trends, a całość zamknęliśmy w 203 praktycznych godzinach warsztatowo-konwersatoryjnych realizowanych podczas 2 semestrów.

Mamy pewność, że absolwenci „Trendwatching & Future Studies” zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.
3
KOMPLEMENTARNE MODUŁY TEMATYCZNE
31
ŚWIETNYCH WYKŁADOWCÓW
30
PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
216
INSPIRUJĄCE GODZINY ZAJĘĆ

PROGRAM STUDIÓW

Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)
 2. Anatomia trendwatchingu (Monika Borycka)
 3. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)
 4. Warsztaty przyszłościowe i scenariuszowe (Łukasz Afeltowicz)
 5. Foresight miejski (Justyna Król)
 6. Projektowanie usług – Service Design (Katarzyna Młynarczyk)
 7. Field research i trendspotting w praktyce (Michał Mazur)
 8. Metody analizy trendów w środowisku biznesowym (Aleksandra Trapp)
 9. Przyszłość jako narzędzie projektowania innowacji (Agata Bisping i Marcin Maciejewski)

Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Marka jutra. Projektowanie strategii w nurcie HCD (Małgorzata Wardaszka)
 2. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)
 3. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)
 4. Zarządzanie marką osobistą – Personal branding (Adrian Gamoń)
 5. Ryzyko systemowe w krajach centrum i na peryferiach (Radosław Tyrała)
 6. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)
 7. Rola polityk publicznych w kreowaniu świata jutra (Marcin Kędzierski)
 8. Cyberbezpieczeństwo i prywatność w dobie wielkich przemian (Małgorzata Fraser)

Moduł Top Trends

 1. Człowiek przyszłości: między transhumanizmem a technointymnością (Ada Florentyna Pawlak)
 2. Przyszłość naszej wolności: kapitalizm inwigilacji (Ada Florentyna Pawlak)
 3. Sektor kosmiczny w codziennym życiu (Łukasz Wilczyński)
 4. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)
 5. Trendy w nowych mediach (Paweł Badura)
 6. Trendy w content merketingu (Wojciech Kardyś)
 7. Trendy w komunikacji wizualnej (Dominika Górniak)
 8. Fashion forecasting (Martyna Burgaud)
 9. Przyszłość pracy (Zyta Machnicka)
 10. Future gaming (Grzegorz Bobrek)
 11. Technologie immersyjne w biznesie (Jowita Guja)
 12. Smart city (Jacek Gądecki)
 13. Megatrendy środowiskowe i zrównoważony rozwój (Marcin Popkiewicz)

Projekt końcowy

Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight/analizy trendów w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

REKRUTACJA

Wymagania rekrutacyjne

 • Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).
 • Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Terminy

 • UWAGA! Informujemy, że rekrutacja na IV edycję studiów została zakończona z uwagi na wypełnienie się limitu miejsc. Obecnie przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia na listę rezerwową, stworzoną na potrzeby rekrutacji na kolejne edycje studiów.
 • Rekrutacja na IV edycję trwa 12 lipca – 30 września 2022 (lub do wyczerpania limitu miejsc).
 • Zachęcamy do śledzenia Facebooka studiów.

Zasady przyjmowania zgłoszeń

 • Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: chromik@agh.edu.pl (z kopią do rtyrala@agh.edu.pl) z dopiskiem „Trendwatching & Futures Studies – rekrutacja na edycję IV”).
 • Danymi dot. wpłaty czesnego dysponuje p. Katarzyna Chromik-Myśliwiec. Zostaną one udostępnione osobom, które wysłały pozostałe dokumenty rekrutacyjne.
 • Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.
 • Maksymalna liczba uczestników: 27 osób.

Niezbędne dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku dokumentu wydanego w kraju innym niż Polska wymagane jest dodatkowo apostille do dyplomu);
 • Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH

Opłaty

 • Koszt całości studiów: 6400 zł
 • Opłatę można wnieść w całości (6400 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 3200 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).
 • Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach.
 • Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne. W tym celu należy przesłać następujący formularz danych do faktury.

HARMONOGRAM I MIEJSCE ZJAZDÓW

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 r., a skończą we wrześniu 2023 r.
 • Planowo zajęcia na studiach prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. Na temat moment planowane są 3-4 zjazdy stacjonarne, pozostałe odbędą się online. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.
 • Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele w godzinach 09:00 – 17:30.
 • Harmonogram obejmuje 14 zjazdów:

  I semestr:

  1) 15-16.10.2022

  2) 5-6.11.2022

  3) 19-20.11.2022

  4) 17-18.12.2022

  5) 21-22.01.2023

  6) 4-5.02.2023

  7) 18-19.02.2023

  II semestr:

  8) 4-5.03.2023

  9) 18-19.03.2023

  10) 1-2.04.2023

  11) 22-23.04.2023

  12) 13-14.05.2023

  13) 3-4.06.2023

  14) 24-25.06.2023

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, wykonanie projektu końcowego oraz obecność na zajęciach (80% z dostępnych godzin).
 • Projekt końcowy (wymagany do ukończenia studiów i uzyskania dyplomu)  wykonywany w grupach, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.
 • Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uzyskany dyplom będzie wydany w języku polskim i angielskim.
 • Szczegółowe zasady realizacji studiów podyplomowych

WYKŁADOWCY

Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), jedna z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną.

ADA FLORENTYNA PAWLAK

Justyna Król

Specjalistka w obszarze rozwoju miast, analizy trendów oraz innowacji społecznych.

Założycielka Pracowni Miejskiej, wyróżnionej w 2018 roku nagrodą Future Generation Foresight Practitioners Community Award przyznawaną przez School of International Futures. Wraz ze swoim zespołem zrealizowała pierwsze w Polsce i Gruzji uspołecznione foresighty miejskie.

Współpracuje z agendami rządowymi, pozarządowymi, korporacjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie strategicznej analizy trendów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka City Experiment Fund dla UNDP Istanbul Regional Hub. Promotorka dziedzictwa Juliusa Fromma. Żywo gestykulująca trenerka społeczna.

JUSTYNA KRÓL

Małgorzata Wardaszka-Deręgowska

Strateżka marki i komunikacji w nurcie HCD (human centered design), facylitatorka i mentorka innowacyjnych biznesów.
Jest wykładowczynią podyplomowych studiów na kierunku Lider Innowacji w Akademii im. Leona Koźmińskiego i trenerką w Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Warszawskiego.
Twórczyni podcastu Marki Testowane na Ludziach, w którym udowadnia, że małe biznesy mogą mieć wielkie strategie.
MAŁGORZATA WARDASZKA-DERĘGOWSKA

Łukasz Afeltowicz

Filozoficznie przeszkolony socjolog, absolwent WH UMK. Profesor uczelni w KSOiAS AGH.

Doktorat uzyskał za pracę z pogranicza filozofii nauki i kognitywistyki, habilitację zaś uzyskał z socjologii. Specjalizuje się w science and technology studies, ale w swoich badaniach „zahacza” również o socjologię ekonomiczną i geografię ekonomiczną. Aktualnie stara się łączyć STS z socjologią (pro)środkowiskową, w szczególności w dziedzinie emisji odpadów i zanieczyszczeń.

Z czasów „filozofowania” pozostała mu fascynacja różnymi metodami i technikami badawczymi oraz projektowymi (rynki predykcyjne, partycypacyjne badania w działaniu, eksperymenty metodologiczne). Napisał kilka książek i kilkanaście artykułów.

ŁUKASZ AFELTOWICZ

Katarzyna Młynarczyk

Konsultantka ds. marketingu internetowego, specjalizuje się w tworzeniu strategii i w obszarze digitalizacji biznesu. Uczestniczy w tworzeniu audytów i badań z których dane mają wpływ na rozwój marek oraz kształt i kierunek ich oferty produktowej. Współzałożycielka polskiego oddziału Service Design Network. Od prawie 10 lat związana z marketingiem internetowym i branżą interaktywną. Od 6 lat w Socjomanii pełni rolę prezesa zarządu. Ostatnie 4 lata zdobywa doświadczenie w obszarze projektowania usług (service design). Inicjatorka i założycielka konceptu gastronomicznego „Handelek. Krakowskie śniadania”, w całości stworzonego w metodyce projektowania usług. Posiada ponad 6000 godzin doświadczenia szkoleniowego i konsultingowego. Współpracowała z markami z różnych branż i sektorów od działów marketingu, HR, sprzedaży do kadry zarządzającej. Bierze udział w projektach service design jako facylitator (doświadczenie z grupami do 120 osób) Posiada dyplom Design Thinkers Academy z zakresu umiejętności projektowania usług (service design). Obecnie studentka MBA na Laurea University of applied science w Helsinkach (kierunek Service Innovation and Design). Certyfikowany trener Digital Marketing Institute (specjalizacja Display, Mobile Marketing, Strategy & Planning).
KATARZYNA MŁYNARCZYK

Zyta Machnicka

CEO i główny strateg EB w Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Krzewi ideę employer brandingu i pomaga Liderom oraz Zespołom w samodzielnym budowaniu autentycznej marki pracodawcy.

Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych Employer Branding na AGH w Krakowie oraz organizatorką EBMASTERS – ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze poznała potrzeby kandydatów i działów HR: rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla 4 firm HR. Od 2011 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu.

Częsta prelegentka konferencji branżowych, jurorka najważniejszych ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i HR i autorka artykułów z zakresu candidate experience i employee experience. Z wykształcenia socjolożka i spec od multimediów.

Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą

ZYTA MACHNICKA

Monika Borycka

Trendresearcherka, pasjonatka future studies i analityczka innowacji technologicznych. Ma na koncie 13-lat doświadczenia w mediach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, analizą i wdrażaniem innowacji w zakresie medialnych usług online.

Założycielka TrendRadar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o trendwatchingu. Analizuje trendy, tłumaczy innowacje i pomaga zrozumieć przyszłość, pozwalając biznesom oraz organizacjom i być zawsze krok przed innymi.

Wykładała dziennikarstwo internetowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie projektami internetowymi na SWPS. Absolwentka dziennikarstwa oraz filmoznawstwo na UJ oraz studiów podyplomowych Trendwatching & Future Studies na AGH.

Wierzy, że nie ma jednej przyszłości, a trendy są jednym z narzędzi pracy z możliwymi przyszłościami.

MONIKA BORYCKA

Łukasz Wilczyński

Prezes Planet Partners i Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Od 20 lat upowszechnia wiedzę o sektorze kosmicznym. Autor książki i artykułów o historii eksploracji kosmosu. Prelegent konferencji m.in. TEDx czy IAC. Ekspert ds. sektora kosmicznego w czołowych mediach. Wykładowca Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Pomysłodawca i organizator największego eventu kosmicznego w Europie, European Rover Challenge. Laureat nagrody Tiuterra Crystal wręczanej osobistościom sektora kosmicznego (obok m.in. Elona Muska i b. szefa NASA Charlesa Boldena).

W Planet Partners doradza w dziedzinie komunikacji wizerunkowej firmom z innowacyjnych sektorów gospodarki, w tym czołowym podmiotom polskiego sektora kosmicznego. Współautor wielu strategii i nagradzanych kampanii komunikacyjnych.

Prowadzi na YouTube kanały Space Talks i Kosmiczne Rozmowy.

ŁUKASZ WILCZYŃSKI

Grzegorz Bobrek

Szef TVGRY.pl. Od 8 lat redaktor gry-online.pl, największego polskiego serwisu o grach komputerowych. Początkowo odpowiedzialny za dział recenzji i publicystyki, od 2013 roku prowadzi dział wideo, znany przede wszystkim z TVGRYpl, kanału ze ścisłej czołówki rankingów polskiego YouTube z miesięcznym dotarciem do 1,5 miliona widzów. Magister historii na UJ, na co dzień prowadzi programy wideo oraz wystąpienia, zarządza projektami, analizuje dane. No i przede wszystkim świetnie zna się na grach.
GRZEGORZ BOBREK
Tomasz Szlendak

Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.
Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta.
Pięć lat przepracował w czasopiśmie „Elle”, napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).
TOMASZ SZLENDAK

Radosław Sojak

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK, specjalizujący się w teorii społecznej, socjologii wiedzy i analizie dyskursu publicznego. Od 1998 roku pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; stypendysta Fulbrighta na University of Virginia, Charlottesville oraz tygodnika POLITYKA w ramach akcji „Zostańcie z nami”; autor i współautor rozpraw Zagubiona rzeczywistość (2004 – z Danielem Wicentym), Paradoks antropologiczny (2005 – seria Monografie FNP), Spełniona obietnica (2014), a także Arystokraci i rzemieślnicy (2015 – z Łukaszem Afeltowiczem).
RADOSŁAW SOJAK

Wojtek Kardyś

Specjalista do spraw komunikacji Internetowej, digital marketingu i personal brandingu.
Z wykształcenia filozof i scenarzysta. Z pasji PR-owiec, mówca konferencyjny, konsultant, szkoleniowiec i felietonista. Wykładowca na kierunku e-commerce w Wyższej Szkole Handlu we Wrocławiu.
Współzałożyciel agencji produkcyjno-konsultingowej Good For You. W reklamie internetowej działa od dziewięciu lat, zaś w marketingu influencerskim i content video specjalizuje się od lat pięciu. Twórca pierwszej w Polsce audycji radiowej w całości poświęconej influencerom - Cotygodniowy Przegląd Internetu. Współprowadzący videopodcast biznesowy - Kardyś&Foszer. Zdobywca wielu nagród branżowych (min: Złote Spinacze, Złoty Listek CSR, EB STARS, Siła Przyciągania, nominacja do Kampanii Społecznej Roku 2017).
WOJTEK KARDYŚ

Piotr Stankiewicz

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Centrum Oceny Technologii przy Łukasiewicz-Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, którego jest dyrektorem. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami technologicznymi, wdrażaniem technologii i oceną technologii na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

PIOTR STANKIEWICZ

Kacper Nosarzewski

Jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, polskich firm FMCG, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego, jak również gościnnym wykładowcą kursów oficerskich na Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.
KACPER NOSARZEWSKI

Norbert Kołos

Jest partnerem zarządzającym 4CF.

Od ponad dziesięciu lat kieruje pracami zespołu analitycznego w 4CF, współtworząc liczne studia i strategie na potrzeby biznesu (przedsiębiorstwa produkcyjne), samorządów i międzynarodowych instytucji, w tym analizy foresightowe, socjoekonomiczne i Oceny Skutków Regulacji.

W minionych latach prowadził projektu doradcze m.in. dla agencji rządowych Jernbaneverket, Innovasjon Norge i Kystverket w Norwegii w dziedzinie planowania strategicznego oraz dla Ministerstwa Rozwoju. Prowadził warsztaty i szkolenia dla decydentów dużych firm, m.in. Kongsberg, Skanska, Jeronimo Martins Polska i in.

Zasiada we władzach polskiej ekspozytury The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. Zdobył dyplomy magisterskie w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również psychologię.

NORBERT KOŁOS

Jacek Gądecki

Pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Socjolog i antropolog społeczno-kultury, zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury, oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin oraz konstruowaniu innowacyjnych środowisk pracy. Realizuje badania z zakresu antropologii projektowania, socjologii i antropologii miasta.
JACEK GĄDECKI

Małgorzata Fraser

Filozofka, analityczka prywatności i cyberbezpieczeństwa, dziennikarka współpracująca z mediami polskimi i zagranicznymi. Publikowała m.in. na łamach CyberDefence24.pl, ``WIRED``, Deutsche Welle, ``Visegrad Insight`` i Polskiej Agencji Prasowej. Szczególnie interesuje się zagadnieniami z zakresu etyki cyfrowej i wpływu rozwoju nowych technologii na politykę w aspektach krajowych i międzynarodowych.
MAŁGORZATA FRASER

Agata Stasik

Ekspertka w dziedzinie społecznego zarządzania ryzykiem i w studiach nad nauką i technologią, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze technologii energetycznych. Publikowała między innymi w Journal of Risk Research i Energy Research&Social
Science. Laureatka konkursu Monografie FNP. Współtwórczyni programu doktoranckiego Mangement in New Technologies oraz licencjackiego Management and AI in Digital Society na Akademii Leona Koźmińskiego.
AGATA STASIK

Wojciech Przybylski

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.
WOJCIECH PRZYBYLSKI

Radosław Tyrała

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii wiedzy, socjologii medycyny, socjologii środowiska i socjologii ruchów społecznych. Prowadził badania na temat polskich niewierzących. Autor artykułów naukowych oraz trzech książek autorskich: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005) oraz Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2007), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
RADOSŁAW TYRAŁA

Dominika Górniak

Cool hunterka, trend researcherka, kreatywna konsultantka i art advisorka.
Jest inicjatorką wielopłaszczyznowego projektu – Le Cool Hunter – łączącego zagadnienia
z zakresu trendwatchingu, estetyki, inspiracji i biznesu. Jako Le Cool Hunter doradza
firmom w aspektach związanych z wizerunkiem oraz estetyką i jakością prowadzonych
działań. Wypatruje trendy i benchmarki, konstruktywnie konsultuje, udoskonala koncepty
bazując na wypracowanych metodach łączących strategiczne zarządzanie i wizualne
techniki projektowe. Prowadzi także portal z „cool” miejscami, sztuką i designem –
lecoolhunter.com, a zaobserwowane inspiracje prezentuje na @lecoolhunter.

W branży kreatywnej działa od dziesięciu lat, w szczególności w sektorze sztuki, designu i
mody. Wiedzę i doświadczenie zdobywała podczas studiów projektowania wnętrz na
warszawskiej ASP, na kierunku strategicznego designu w Parsons School of Design w
Paryżu, a także za sprawą wielu uzupełniających kursów np. od The Future Laboratory
czy The New School x Yellowbrick. Aktualnie związana jest z agencją Prêt-à-create oraz
galerią Your Art Maison, gdzie balansuje wśród różnorodnych projektów i wykorzystuje
wprawne oko estetki by obserwować, researchować, inspirować, a także prowadzić
działania „bespoke art” mające na celu wprowadzanie instalacji artystycznych do
przestrzeni publicznych.

Każdą wolną chwilę spędza podróżując, fotografując lub odwiedzając targi sztuki czy
wystawy w poszukiwaniu inspiracji i bodźców wizualnych.

DOMINIKA GÓRNIAK

Agata Bisping

Smart Generalist w Greenhat Innovation - firmie strategiczno-projektowej, specjalizującej się w strategii, usługach i procesach innowacji.

Projektantka usług, doświadczeń i procesów, wykorzystująca umiejętność łączenia pozornie sprzecznych elementów w spójne scenariusze działań. Wykorzystuje przyszłość i myślenie spekulatywne jako narzędzia do tworzenia realnych rozwiązań biznesowych. Przez 15 lat budowała doświadczenie jako projektantka i producentka wydarzeń kulturalnych współtworząc wytwórnię Outside Music, Festiwal Off Camera, Krakowski Festiwal Filmowy, konferencje Element Talks i Element Urban Talks. Prowadząca podcasty i webinary w Strefie Designu Uniwersytetu SWPS oraz autorskiego projektu Greenhat i 360Inspiration – FutureS Thinking Podcast i Jest.Tylko.Teraz, w których rozmawia z gośćmi z całego świata o tym, jak projektować przyszłość. Redaktor prowadząca najnowszej książki Zuzanny Skalskiej i Rafała Kołodzieja PROTOTYPING 2040 – The FutureS Thinking Book. Absolwentka Filologii Angielskiej, kierunek Komunikacja w Biznesie oraz studiów podyplomowych „Projektowanie Przyszłości” na Uniwersytecie SWPS.

AGATA BISPING

Marcin Maciejewski

Future(s) Strategist w Ergodesign - firmie doradczo-projektowej.

Prowadzi strategiczne projekty badawczo-rozwojowe dla produktów i usług przyszłości. W swojej pracy wykorzystuje badania (design research) oraz trendy, siły i czynniki zmian (mega, makro, mikro) w celu identyfikowania szans i materializacji dalekosiężnych innowacji. Pracował jako Foresight Leader w Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom. Jest realizatorem badań nad ``Cyfrową bliskością / Digital Proximity. Technologia zacierająca granice pomiędzy pięcioma zmysłami.``.Od lat związany z dziedzinami przemysłu kreatywnego. Prowadził zajęcie na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, SWPS Uniwersytecie Humanistycznym w Warszawie oraz wykłady monograficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Form Przemysłowych), SWPS School of Ideas: Projektowanie Innowacji. Jest absolwentem pierwszej edycji studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” na WH AGH w Krakowie.

Fascynat zmian na świecie przez pryzmat ludzkiej natury: zachowań, nastrojów, myśli, emocji i wyobraźni.

MARCIN MACIEJEWSKI

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach
gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.
MARCIN POPKIEWICZ

Adrian Gamoń

Adrian Gamoń (www.adriangamon.com) – strateg i konsultant ds. brandingu i social media / mówca i trener / filmowiec

Wierzy w moc słów i znaczenie narracji dlatego pomaga firmom, instytucjom i osobom budować wartościowe relacje i doświadczenia ze swoim otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ponad 6 lat temu założył agencję Social Frame, która projektuje strategie komunikacji, tworzy kampanie marketingowe i wysokiej jakości treści. Współpracował z takimi markami jak Skanska Polska, RMF MAXXX, Empik, BOŚ Bank, Bytom, Śnieżka, sieć hoteli ibis, Jerónimo Martins, Region Małopolska i Miasto Kraków. Utworzył również dwa unikatowe w Polsce kierunki studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Jako host organizuje spotkania LinkedIn Local Kraków.

ADRIAN GAMOŃ

Paweł Badura

Połączenie informatyka kwantowego i socjologa reklamy. Współtwórca agencji reklamowej Komart, w której odpowiada za rozwiązania internetowe i kreowanie marki. Partner w marce Earborne media, która tworzy narracyjne podcasty dla firm.

Z mniejszą lub większą intensywnością prowadzi szkolenia, kursy i zajęcia akademickie. Śledzi trendy globalnego marketingu tak, aby jego rozwiązania podczas wdrożeń były możliwie najbardziej innowacyjne oraz przede wszystkim spełniały założone cele.

Offline tylko kiedy śpi. Wielbiciel gier wideo.

PAWEŁ BADURA

Jowita Guja

Kulturoznawczyni i filozofka, badaczka kulturowych trendów w technologii, wyobraźni futurystycznej i mody.

Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie kieruje Katedrą Technologii Informacyjnych i Mediów oraz Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab.

W wolnych chwilach publikuje relacje z modowych wystaw, reportaże i artykuły popularnonaukowe („Polityka”, „Gazeta Wyborcza”) oraz projektuje aplikacje VR.

JOWITA GUJA

Aleksanrda Trapp

Head of Culture and Trends w infuture institute. W instytucie odpowiedzialna m.in. za
zarządzanie procesem pozyskiwania danych, analizę, wnioskowanie oraz warstwę
merytoryczną prowadzonych projektów.

Wielbicielka trendu lifelong learning. Absolwentka psychologii biznesu na Uniwersytecie
SWPS, a także Uniwersytetu Gdańskiego (filologii polskiej na specjalizacji dziennikarskiej i
pedagogicznej) i studiów z zakresu Reklamy i Marketingu.
Jest współautorką kilkunastu raportów m.in. „Praca. Scenariusze przyszłości”, „Wędrowcy.
Raport o współczesnych nomadach”, „Pracownik przyszłości”, „Living Buildings. Przyszłość
biurowców do 2050 r.” czy książki ``Far Future. Historia jutra”.

Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół procesów kierujących ludzkimi
zachowaniami i analizy zjawisk społecznych i trendów, szczególnie tych kształtujących
przyszłą rzeczywistość.

ALEKSANDRA TRAPP

Martyna Burgaud

Od 2012 roku pracuję dla dużej marki odzieżowej.
Planuję kolekcje w oparciu o analizę trendów i potrzeby klientów. Współpracuję z projektantami, kupcami, technologami oraz grafikami.
Chcę dzielić się tym co wiem i tym co mnie inspiruje.
MARTYNA BURGAUD

Marcin Kędzierski

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, związany z tamtejszym Centrum Polityk Publicznych; były prezes Klubu Jagiellonskiego, współzałożyciel i wieloletni dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował m.in. ewaluację ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
MARCIN KĘDZIERSKI

Michał Mazur

Fotograf trendów i wystaw designu. Od 2013 r. uczestniczy w festiwalach i targach
designu odbywających się w różnych miejscach świata*.

Kiedyś pisał o trendach i opowiadał o nich podczas wystąpień publicznych – m.in. był redaktorem prowadzącym magazynu “FUTU Paper” i moderatorem międzynarodowej
konferencji Design Forum – ale to język fotografii okazał się prawdziwą miłością
jego zawodowego życia. Tworzy pod pseudonimem Trend Nomad. Przykłady jego
fotograficznej działalności można zobaczyć na stronie Trendnomad.com.

Z wyksztacenia ekonomista, historyk i krytyk designu, obserwator trendów i
fotograf. Członek Rady Ekspertów plebiscytu must have organizowanego w ramach
Łódź Design Festival oraz juror w mediolańskim konkursie Isola Design Awards.

* Tokyo Design Week, Business of Design Week w Hongkongu, Singapore Design
Week, Dubai Design Week, Helsinki Design Week, Warsaw Home, Łódź Design
Festival, Gdynia Design Days, Stockholm Design Week, Budapest Design Week,
IFA w Berlinie, Ars Electronica w Linz, Architecture Biennale w Wenecji, Salone del
Mobile.Milano, Milano Design Week, imm cologne, Dutch Design Week w
Eindhoven, Biennale Interieur w Kortrijk, Paris Design Week, Mobile World
Congress w Barcelonie, Barcelona Design Week, London Design Festival,
Birmingham Design Festival, Web Summit w Lizbonie, DesignMarch w Reykjaviku,
NYCxDESIGN w Nowym Jorku, CES w Las Vegas i San Francisco Design Week.

MICHAŁ MAZUR

Organizator

Partnerzy

Patroni Medialni

KONTAKT

TRENDWATCHING & FUTURE STUDIES – STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych:
dr Radosław Tyrała
e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opieka merytoryczna:
Monika Borycka
tel. 503 970 032
e-mail: monika.borycka@gmail.com

Opieka administracyjna:
Katarzyna Chromik-Myśliwiec
tel. 885 953 555
e-mail: chromik@agh.edu.pl